Skapa biologisk mångfald i din trädgård

Dela artikeln
onsdag, 20 januari 2016 0
Röda vallmoblommor på en blomsteräng i solnedgång Röda vallmoblommor på en blomsteräng i solnedgång

Alla arter av växter och djur är värda att bevara, och att bevara en så stor biologisk mångfald som möjligt kan vi göra på flera sätt. Ett sätt är att gynna den biologiska mångfalden i din egen trädgård, vilket långt ifrån är ett helt oviktigt tillskott i detta viktiga arbete.

Vad menas egentligen med biologisk mångfald?

Begreppet biologisk mångfald, eller biodiversitet som det också ofta kallas, är relativt nytt. Begreppet användes på allvar först i och med FNs miljökonferens i Rio 1992 när man fastställde avtalet Agenda 21. Enligt detta avtal avser biologisk mångfald sammanfattningsvis en stor artrikedom, stor variation av gener och mångformiga livsmiljöer.

Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktig ur flera aspekter. En av dem är att vi inte riktigt vet vad en växt- eller djurart har för betydelse för våra livsvillkor, och om en art utrotas är det för alltid försent att reparera. En annan inte helt ovidkommande aspekt av det hela är att det helt enkelt är intressantare och vackrare att leva i värld med en stor mångfald av arter i flora och fauna. Det är en ju inte minst en fråga om livskvalitet också.

Den klassiska vitsippan är typisk för SverigeDen svenska flora och faunan är relativt artfattig, men ändå på många sätt unik, och värd att bevara utifrån de livsviktiga ekologiska miljöer och livsbetingelser som råder i vår natur. Inte minst de stora förändringar som skett i vårt odlingslandskap har bidragit till en utarmning av den biologiska mångfalden genom bedrivandet av monokulturer.

Andra orsaker till den biologiska utarmningen är att de naturliga betesmarkerna och de gamla traditionella jordbruksmetoderna försvunnit. De gamla traditionella jordbruksmetoderna var betydligt mer gynnsamma för den biologiska mångfalden än det rationaliserade jordbruk som gjort sig gällande under modern tid. Flertalet av våra gamla kulturväxter och viktiga insekter får vår naturmiljö håller i dag helt på att försvinna.

Skapa förutsättningar för biologisk mångfald i din trädgård

Inom den svenska jordbruksforskningen i dag bedrivs olika studier för hur vi ska inkorporera gammal ekologisk traditionell kunskap i det moderna jordbruket för att skapa möjligheter för att gynna den biologiska mångfalden. Men även som enskild trädgårdsodlare kan du bidra med mycket. Som trädgårdsodlare har du många fina möjligheter att skapa just de livsbetingelser och det livsutrymme som behövs för att vara en del i att bevara den biologiska mångfalden i den svenska floran och faunan.

Även om man som trädgårdsodlare inte direkt gått in för att rädda den biologiska mångfalden strävar de flesta ambitiösa trädgårdsodlare efter att ha en stor variation på växter. Redan här är goda förutsättningar för att vara med och skapa en biologisk mångfald av växt- och djurarter redan gjord. Man kan också medvetet gå in för att gynna våra gamla kulturväxter som håller på att försvinna genom att helt enkelt omvandla sin trädgård till en levande och viktig artdatabank.

Viktigt att förstå här är att en trädgård inte är isolerad från övriga ekosystem. Genom att skapa en artrikedom i sin egen trädgård gynnar man också övriga ekosystemet utanför trädgårdsgränsen. Man kan exempelvis låta hela trädgården, eller bara en bit av den, bli förvildad. På så sätt skapar man en bit äng, en landskapstyp som allt mer håller på att försvinna, och med den därmed också för vår svenska natur viktiga växt- och djurarter.

Andra sätt att bidra till den biologiska mångfalden är att man i sin trädgård planterar mycket bärrika träd och buskar. På så viss gynnas många fåglar. Insektsgynnande växter såsom pollenrika blommor drar också till sig fåglar som äter insekter. Gynnar man insekter gynnar man alltså fågellivet och omvänt.

Svamp som växer på gräsmattan i en trädgårdInte bara växter i din trädgård gynnar den biologiska mångfalden. Sådana saker som fågelbad under heta sommardagar eller fågelmatbord kalla vinterdagar är nog så viktiga tillskott för våra småfåglars chanser till överlevnad. Man kan också anlägga konstgjorda dammar, vilket gynnar fåglar, men inte minst också groddjur såsom grodor, paddor och salamandrar.

Olika former av holkar är också fördelaktigt för många djur. Här är det inte bara olika fågelarter man kan gynna utan också fladermöss, för vilka de finns särskilda holkar. Genom att sparar lite av höstlöven kan man också ge en god chans för våra igelkottar att bygga vinterbostad när de går i ide.

Skapa förutsättningar för bin och humlor

Pollinerare som bin och humlor är en trädgårdsodlares bästa vän oavsett om man är blom- eller fruktodlare. Utan dessa gynnare funnes det helt enkelt inga trädgårdar. Bin och humlor är en förutsättning för livet i ens trädgård, ja, för våra livsbetingelser överhuvudtaget, och en stor artrikedom går hand i hand med mycket bin och humlor. Ja, ju fler bin och humlor desto frodigare blir din och andras trädgårdar.

Kom igång med biodling

Bin och humlor och andra viktiga insekter är, precis som våra gamla kulturväxter, hotade i dagens kommersiella odlingslandskap. Här kan man dock som icke kommersiell trädgårdsodlare bidra med att skapa goda förutsättningar för att hjälpa bin och humlor och andra insekter på traven genom att exempelvis återskapa liknande livsmiljöer som det fanns mer av i gamla tiders odlingslandskap.

Alla tips i denna artikel är bara ett axplock i hur du kan använda din trädgård för att hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Tänk här i system när du odlar och sköter din trädgård, det vill säga att du är en del av en mycket större helhet. Din trädgård är viktigare än du kanske hittills trott.

Källor:
tradgard.org
kolonitradgardsforbundet.se

Läst 3146 gånger Senast redigerad onsdag, 20 januari 2016 09:50

Välj kommun från listan